Pozwolenie na pobyt stały to marzenie wielu cudzoziemców. Wiąże się ono z szeregiem korzyści. Przede wszystkim umożliwia znalezienie ciekawej pracy, rozwój kariery, a nawet założenie własnego biznesu. Wielu obcokrajowców chce być także blisko swojej rodziny. Zezwolenia na pobyt stały są szczególnie pożądane, gdyż dają możliwość nieograniczonego stałego pobytu w Polsce. Jak więc uzyskać ten dokument, który otworzy furtkę do godnego życia w kraju nad Wisłą? 

Pozwolenie na pobyt stały w Polsce – korzyści 

Zezwolenia na pobyt stały umożliwiają nieograniczony stały pobyt w Polsce. Jednak trzeba pamiętać, że karta pobytu, która zostaje wydawana, jest aktywna przez 10 lat. Po tym czasie trzeba ją wymienić. 

Pozwolenie tego typu oznacza, że obcokrajowiec może mieszkać i pracować w Polsce bez dodatkowych zezwoleń. Dotyczy to jednak tylko terytorium polskiego, dlatego nie ma możliwości podjęcia pracy bez odpowiedniego zezwolenia w innym kraju. Pozwolenie na pobyt stały jest potwierdzeniem tożsamości cudzoziemca. Może on wielokrotnie przekraczać granicę z kartą i nie musi do tego mieć wizy.

Otrzymanie zezwolenia na pobyt stały wiąże się jednak z koniecznością złożenia niezbędnych dokumentów i podjęcia konkretnych kroków. Jak więc to wygląda w praktyce?

Jak otrzymać zezwolenie na pobyt stały? 

Wniosek o pozwolenie na pobyt stały, trzeba złożyć w Urzędzie Wojewódzkim. Z tego względu warto najpierw sprawdzić stronę internetową danego urzędu, aby dowiedzieć się, gdzie dokładnie skierować swoje kroki. 

Czasami tak dużo osób wnioskuje, że konieczna jest wcześniejsza rezerwacja wizyty. Poza tym wniosek o zezwolenie na pobyt stały, trzeba złożyć osobiście. Są przypadki, w których wnioskujący wysyłają go pocztą. Niestety może to się wiązać z jeszcze dłuższym czasem oczekiwania na decyzję. Koszt procesu związanego z wnioskowaniem o pozwolenie na pobyt stały wynosi ponad 600 zł.

Dokumenty, które koniecznie trzeba dołączyć do wniosku to: 

  • cztery aktualne kolorowe zdjęcia,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży wraz z oryginałem do wglądu (jeśli cudzoziemiec nie ma tego dokumentu, w uzasadnionych przypadkach może okazać się dowodem tożsamości).

Urząd wojewódzki chce zazwyczaj poznać okoliczności i powód złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce. Informacje na ten temat również powinny być do niego dołączone.

Poza tym wymagania odnośnie do fotografii również są ścisłe. Ich wymiary to 35 mm x 45 mm, muszą być wykonane też nie później niż pół roku przed składaniem wniosku. Wizerunek cudzoziemca musi być jak najbardziej ostry, oczy dokładnie widoczne, a pozycja frontalna.

Pobyt stały w Polsce – konkretne okoliczności i wymagane dokumenty 

Obcokrajowcy, którzy są w związku małżeńskim z osobą polskiego obywatelstwa, muszą donieść dodatkowe dokumenty. Są to:

  • odpis aktu małżeństwa, 
  • kopia dowodu osobistego małżonka z oryginałem do wglądu, 
  • dokumenty, które potwierdzają, że pobyt w Polsce był nieprzerwany lub dokumenty określające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

Jeszcze inaczej wygląda sprawa w przypadku cudzoziemców, którzy ubiegają się o pobyt stały w Polsce, mając polskie pochodzenie. Do takiego wniosku koniecznie trzeba dołączyć konkretne potwierdzenie np. metrykę chrztu poświadczającą związek z polskością, dokumenty tożsamości, informacje wskazujące, że rodzice lub dziadkowie mają polskie pochodzenie. 

Jeśli zaś o pozwolenie na pobyt stały ubiega się obcokrajowiec, który ma ważną Kartę Polaka, do wniosku musi dołączyć kserokopię Karty z oryginałem do wglądu oraz dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.

Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu pozwolenia na pobyt stały w Polsce?

Każda okoliczność wymaga określonego kompletu dokumentów. Czasami ubieganie się o pobyt stały w Polsce bywa czasochłonne, stresujące i trudne z powodu np. barier językowych. 

W tym przypadku warto postawić na usługi agencji, która usprawnia i przyśpiesza proces starania się o pozwolenie na pobyt stały w Polsce. Takie usługi świadczy firma Pracownicy z zagranicy, która kompletuje dokumenty, służy fachowym doradztwem, rozwiewa wątpliwości, a nawet stawia się osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. Dzięki temu Ty oszczędzasz swój cenny czas oraz ograniczasz ryzyko błędów i niepowodzenia procesu.