Wyjazd do rodziny, rozpoczęcie pracy, badania naukowe… to niejedyne powody, dla których obcokrajowcy ubiegają się o pozwolenie na pobyt czasowy. Dzięki niemu cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium Polski przez maksymalnie trzy lata. Wielu osobom daje to ogrom możliwości. Dlatego właśnie tak ważne jest, by dokładnie poznać wymagane dokumenty na pobyt czasowy. Jak one wyglądają, co koniecznie trzeba wypełnić oraz w jaki sposób przebiega proces? 

Wymagane dokumenty na pobyt czasowy – jak wyglądają? 

Wypełnianie dokumentów na pobyt czasowy nie jest trudne, jeśli wiadomo, jak dokładnie wygląda ten proces krok po kroku. Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy obcokrajowiec, który chce przebywać w Polsce ponad 3 miesiące, musi o takie zezwolenie się ubiegać. Jest ono ważne przez maksymalnie  3 lata – zależnie od decyzji urzędu wojewódzkiego. Nie przedłuża się samoczynnie, a cudzoziemiec musi opuścić tereny polskie przed upływem terminu ważności pozwolenia.

Przed wypełnieniem dokumentów na pobyt czasowy trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Chęć przebywania w Polsce musi zostać uargumentowana konkretnymi powodami. Może to być podjęcie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, rozpoczęcie studiów, prowadzenie badań naukowych, przyjazd do rodziny… niezależnie od powodu, należy go rzetelnie przedstawić. 

Wymagane dokumenty na pobyt czasowy muszą zostać złożone osobiście w urzędzie wojewódzkim, który się znajduje na terytorium zamieszkania osoby z zagranicy. Do dokumentacji są dołączone odciski palców, które będą umieszczone na karcie pobytu. Wniosek trzeba złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Mimo to obcokrajowiec musi się stawić w przeciągu 7 dni do urzędu w celu pobrania odcisków.

Podstawowe wymagane dokumenty na pobyt czasowy to: 

  • wypełniony wniosek w dwóch egzemplarzach,
  • ważny dokument podróży – 3 kserokopie i oryginał do wglądu,
  • cztery kolorowe aktualne fotografie o wymiarach 35 × 45 mm,
  • pisemna zgoda rodziców w przypadku nieletnich obcokrajowców.

Do tego musi być dołączone uargumentowanie chęci pobytu. Rzetelne wypełnianie dokumentów na pobyt czasowy przyśpiesza rozpatrzenie sprawy. 

Kto może nie otrzymać pozwolenia na pobyt czasowy w Polsce? 

Odmowę może otrzymać obcokrajowiec, który ma już zezwolenie na pobyt stały lub posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. To samo dotyczy osoby z zagranicy, która podczas wypełniania dokumentów na pobyt czasowy nie złożyła odcisków linii papilarnych. Ponadto odmowę może otrzymać cudzoziemiec, jeśli:

  • jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności,
  • ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu,
  • otrzymał zakaz opuszczania kraju,
  • nie opuścił granic RP, kiedy upłynął maksymalny termin przebywania na terytorium Polski, określony we wcześniejszym zezwoleniu.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony do około miesiąca, a w razie bardziej skomplikowanych przypadków – do dwóch. 

Opłata za pozwolenie na pobyt czasowy 

Opłata za rozpatrzenie sprawy wynosi około 350 zł. Jest ona zwracana w przypadku negatywnej decyzji. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, należy dopłacić 50 zł za kartę pobytu. Jeśli zaś cudzoziemiec wnioskuje o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, musi zapłacić około 450 zł. 

Każdy obcokrajowiec może skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak firma Pracownicy z zagranicy, którzy pomagają w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów na pobyt czasowy. Jest to ogromna oszczędność czasu i nerwów związanych z papierologią oraz prawnymi aspektami.