Karta stałego pobytu to niezbędny dokument każdego cudzoziemca, który chce się osiedlić w Polsce na stałe. Jest ona wydawana na czas nieokreślony, ale trzeba pamiętać, że dokument odnawia się co 10 lat. Po tym czasie nie wnioskuje się o kolejną decyzję, tylko o wymianę samej karty pobytu. To właśnie dzięki niej osoba z zagranicy może mieszkać i pracować na terytorium polskim bez dodatkowych zezwoleń. Co warto o niej wiedzieć?

Karta stałego pobytu – jak wygląda? 

Karta pobytu przypomina dowód osobisty. Umożliwia zamieszkanie i wykonywanie obowiązków w Polsce oraz podróżowanie w strefie Schengen turystycznie przez 90 dni w ciągu 180 dni. Karta stałego pobytu jest potwierdzeniem tożsamości osoby z zagranicy. 

Informacje w niej umieszczone, są podobne do tych z dowodu. Znajdują się na niej imię i nazwisko, dane rodziców, data, miasto, kraj urodzenia, informacje o płci, obywatelstwie i wyglądzie posiadacza. Karta stałego pobytu może też zawierać numer PESEL, nazwę organu wydającego kartę, datę jej wymiany i upływu ważności. Nierzadko dodana jest także adnotacja wskazująca cel przyjazdu. 

Warto więc wiedzieć, że jeśli obcokrajowiec ubiega się o zezwolenie ze względu na prowadzenie badań naukowych, na karcie pobytu może się znaleźć adnotacja „naukowiec”. Jeśli zaś otrzymał on pozwolenie na pracę sezonową lub stałą, na karcie się pojawi dopisek „praca sezonowa” lub „dostęp do rynku pracy”.

Gdzie można się ubiegać o kartę pobytu i kto ma do tego prawo? 

Wniosek należy składać w urzędzie wojewódzkim odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania osoby z zagranicy. Warto najpierw poszukać informacji na stronie danego urzędu, gdyż czasami można złożyć wniosek bez wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.

Osób, które się ubiegają o stałą kartę pobytu, jest często bardzo dużo, a na swoją kolej nierzadko się czeka kilka tygodni. Wniosek należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Ponadto o kartę pobytu mogą się starać cudzoziemcy, którzy: 

 • są w związku małżeńskim z polskim obywatelem, 
 • mają ważną Kartę Polaka,
 • otrzymali azyl w Polsce,
 • mają polskie pochodzenie,
 • przebywają na terytorium polskim na podstawie statusu uchodźcy lub ze względu na pobyt tolerowany,
 • są ofiarami handlu ludźmi, 
 • są dziećmi obywateli Polski.

By otrzymać kartę pobytu, trzeba jednak złożyć stosowne dokumenty. Jakie?

Karta stałego pobytu – wymagane dokumenty i opłaty

Opłata skarbowa za wniosek wynosi około 640 zł, a wydruk karty pobytu 50 zł. Do niego koniecznie trzeba dołączyć:

 • cztery aktualne zdjęcia, o wymiarach 35 mm x 45 mm w kolorze, 
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży i oryginał do wglądu. 

Ponadto należy pamiętać, że fotografie nie mogą być uszkodzone, a twarz musi zajmować ich 70-80%. Zdjęcia są wykonywane na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej. 

Poza tym stosownie do konkretnych warunków, obcokrajowiec musi dołączyć jeszcze wymagane dokumenty. W przypadku małżeństwa z polskim obywatelem jest to aktualny odpis aktu małżeństwa, kopia dowodu osobistego małżonka z oryginałem do wglądu i dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany. Jeśli występowały przerwy, konieczne są dokumenty stwierdzające ich przyczyny. Dlatego warto skontaktować się ze specjalistami, takimi jak Pracownicy z zagranicy, którzy pomogą skompletować wszystkie dokumenty, wskażą, jakie są niezbędne, przyśpieszą proces oraz posłużą cennymi wskazówkami. 

Kiedy obcokrajowiec nie otrzyma karty stałego pobytu? 

Cudzoziemiec może nie otrzymać karty pobytu, jeśli przebywa w Polsce bez dokumentów do tego uprawniających. Dotyczy to też między innymi tych osób, które:

 • są tymczasowo aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności,
 • mają obowiązek opuścić Polskę lub przebywają poza nią,
 • nie złożyli odcisków linii papilarnych,
 • są zobowiązani do powrotu do swojego kraju.

Ponadto odmownej decyzji odnośnie do karty stałego pobytu mogą się spodziewać osoby z zagranicy, które:

 • nie spełniają określonych warunków na pobyt stały,
 • są umieszczone w spisie cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany,
 • zalegają w opłacaniu podatków,
 • wzięli ślub z polskim obywatelem tylko w celu obejścia prawa.

Wypełnianie wszystkich formalności na pobyt stały nie jest trudne, jeśli skorzystasz z kompleksowej pomocy specjalistów. Firma Pracownicy z zagranicy nie tylko służy wsparciem podczas kompletowania dokumentów, ale także gwarantuje kontakt z inspektorem prowadzącym postępowanie, stawiennictwo w urzędzie, informowanie klienta o przebiegu postępowania i odbiór decyzji.